Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Brouwerij Kairos een overeenkomst is aangegaan.

1.2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Brouwerij Kairos en klant.

1.3. Diensten en producten: alle diensten en producten die Brouwerij Kairos voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwikkelen, brouwen en leveren van bier.

1.4 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepings

recht;

1.5 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Brouwerij Kairos worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.9. Website: www.brouwerijkairos.nl.

1.10 Overmacht: Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de partij onafhankelijke c.q.

onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de

andere partij niet meer kan worden verlangd.

1.11 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Brouwerij Kairos.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT ONDERNEMING

Brouwerij Kairos

Adres: Prauwstraat 4, 4237PL ‘s-Hertogenbosch

Telefoonnummer: +31 (0) 6 383 138 27

Emailadres: info@brouwerijkairos.nl

KvK-nummer: 90248589

BTW-nummer: NL004800966B29

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

3.1. Deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op alle prijslijsten, aanbiedingen, offertes en leveringen van Brouwerij Kairos (“Kairos”) en alle overeenkomsten die Kairos aangaat met de Klant, waaronder ook overeenkomsten die samenhangen met en/of voortvloeien uit distributieovereenkomsten tussen Kairos en de Klant .

3.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden van Kairos en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3.3. In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

3.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Kairos zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

3.5. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze voorwaarden verworpen.

3.6 Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod is vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Kairos is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken; specifiek over het volume en de afzenders van producten. Al het voorgaande geeft als zodanig geen enkele garantie aan Klant. Afwijkingen geven aan Klant geen recht, aflevering en/of betaling van product en/of dienst uit te stellen of te weigeren, noch recht op vergoeding.

4.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.